Login Cyclos
LETS Apeldoorn, vele handen

 

Deelnemersreglement LETS Apeldoorn

Artikel 1  Toepasselijkheid

1. Dit reglement bevat regels voor deelname aan de LETS ruilkring. Zij zijn van toepassing op alle soorten transacties tussen deelnemers onderling en tussen de deelnemer en de stichting.
2. Het bestuur van de stichting is bevoegd de bepalingen in dit reglement aan te passen indien het dit noodzakelijk vindt.
3. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd een uitzondering op deze regels te maken.

Artikel 2  Contributie

1. Deelnemers zijn een jaarcontributie in Euro verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. De contributie dient binnen de door de penningmeester te bepalen termijn te worden betaald.
2. Wanneer een deelnemer verzuimt tijdig de contributie te voldoen, is het bestuur bevoegd de deelnemer uit te sluiten van verdere transacties.
3. Deelnemers zijn naast de contributie in Euro ook een vergoeding in API verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. Deze vergoeding wordt eens per kwartaal door de administratie van de rekening van de deelnemer afgeschreven.

Artikel 3  Vergoedingen

1. De stichting kan werkgroepleden voor uitgevoerde taken een tegemoetkoming in API verstrekken. De stichting verstrekt voor uitgevoerde taken geen tegemoetkoming of beloning in Euro. Wel kunnen in dit verband gemaakte aantoonbare in Euro gemaakte kosten in Euro worden vergoed.
2. Alleen voor tevoren overeengekomen werkzaamheden kan een vergoeding worden toegekend.
3. Het bestuur is bevoegd nadere regelingen te treffen omtrent vergoedingen voor zover deze niet in strijd zijn met de statuten van de stichting en het deelnemersreglement.

Artikel 4  Financiële huishouding

1. Het bestuur stelt voorafgaand aan het boekjaar een begroting op, zowel in Euro, als in API, en legt deze ter informatie voor aan de deelnemersvergadering.
2. De penningmeester is bevoegd om uitgaven te doen namens de stichting, voor zover de begroting een daarvoor bedoelde begrotingspost bevat en het budget daarvoor toereikend is.
3. De penningmeester vermijdt te allen tijde een negatief saldo van de banktegoeden van de stichting. De rekening-courant van de stichting is hiertoe voorzien van een blokkering tegen negatief saldo.
4. Bestuursleden en werkgroepleden die ten behoeve van de stichting contante uitgaven doen, schieten de uitgaven voor en declareren deze vervolgens bij de penningmeester. Deze betaalt op redelijke termijn uit.

Artikel 5  API-administratie

1. De API is een ruilmunt die binnen de stichting wordt gebruikt ter bevordering van de onderlinge transacties. Voor iedere deelnemer wordt een API-rekening bijgehouden.
2. Het bestuur is bevoegd API binnen de stichting in circulatie te brengen.
3. Het bestuur benoemt een API-boekhouder, die verantwoordelijk is voor het registreren van alle transacties in API.
4. Het bestuur is bevoegd om ter bekostiging van de API-onkosten een contributie in API te heffen.
5. Het bestuur reserveert één of meer rekeningnummers voor de API waaruit de stichting haar API-onkosten betaalt.
6. De API-boekhouder houdt het bestuur regelmatig op de hoogte van de stand van de interne API-rekening(en) als bedoeld in het vorige lid en houdt het evenwicht van de API-stromen binnen de stichting in de gaten.
7. Het bestuur is bevoegd API en Euro te converteren indien het systeem uit balans raakt. Het bestuur gaat met deze bevoegdheid terughoudend om.

Artikel 6  Deelnemers

1. Het deelnemerschap is persoonlijk.
2. Per deelnemer wordt één rekeningnummer ter beschikking gesteld, waarop alle transacties worden verrekend.
3. Gezinsleden die willen deelnemen dienen zich zelfstandig in te schrijven.
4. Inschrijving is mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar. Inschrijving van minderjarigen is alleen mogelijk onder schriftelijke vrijwaring van de stichting door een ouder of voogd.
5. Niet-natuurlijke rechtspersonen, daaronder begrepen verenigingen en stichtingen, kunnen tegen een door het bestuur te bepalen tarief deelnemen. Zij ontvangen één rekeningnummer, dat op naam staat van één contactpersoon of gemachtigde.
6. Ieder lid ontvangt na aanmelding een inlognaam en wachtwoord voor Cyclos.

Artikel 7  Proefperiode van deelnemer

1. De stichting kent een proefjaar voor nieuwe deelnemers. In het proefjaar gelden onder andere de volgende beperkingen/verplichtingen:
- de aspirant-deelnemer woont zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden een introductiebijeenkomst bij;
- de aspirant-deelnemer krijgt een mentor aangewezen, met wie hij contact houdt en bespreekt hoe de handel verloopt;
- de aspirant-deelnemer ontwikkelt in het eerste jaar geen negatief saldo groter dan 100 API.
Van deze bepalingen kan door het bestuur worden afgeweken, na goedkeuring van de mentor.
2. Na afloop van de proefperiode beslist het bestuur over het vervolg: de aspirant-deelnemer wordt toegelaten als 'gewoon deelnemer' of wordt niet toegelaten als deelnemer.
3. Het bestuur kan besluiten het aspirant-deelnemerschap met een jaar te verlengen, waarna definitief wordt besloten of de aspirant wordt toegelaten.
4. Na ten hoogste een jaar brengt de mentor een advies uit aan het bestuur. De mentor baseert zich hierbij op het handelsgedrag tot dat moment.
5. Het bestuur beslist vervolgens over de toelating als gewoon deelnemer.
6. Indien het besluit valt dat de persoon in kwestie niet wordt toegelaten als 'gewoon deelnemer' betekent dit niet dat een negatief API-saldo wordt kwijtgescholden.
7. De aspirant-deelnemer is gedurende het lidmaatschap de normale contributie in Euro en in API verschuldigd. 

Artikel 8  Verplichtingen van de deelnemers

1. Deelnemers dienen een negatief API-saldo op enig moment in te lossen. Deelnemers zijn gehouden bij hun API-uitgaven rekening te houden met hun te verwachten terugverdiencapaciteit in de toekomst.
2. Deelnemers dienen wijzigingen van adres, telefoonnummer, rekeningnummer, e-mailadres en andere relevante mutaties binnen vier weken door te geven aan het secretariaat en die gegevens ook op de website te wijzigen.

Artikel 9 Beëindiging van het deelnemerschap

1. Deelnemers zijn bevoegd hun deelnemerschap te beëindigen door opzegging aan de administratie van de stichting.
2. Zij maken daartoe gebruik van het uitschrijfformulier dat door het bestuur is opgesteld (zie elders op de website).
3. Wanneer het API-saldo nul is, is er geen belemmering en eindigt het deelnemerschap direct.
4. Wanneer het API-saldo positief is, kan de deelnemer dit schenken aan een andere deelnemer. Anders vervalt het saldo aan de stichting.
5. Wanneer het API-saldo negatief is, doet de deelnemer eerst een uiterste poging dit te vereffenen door het aanbieden van producten en diensten. Lukt het de deelnemer niet zijn API-saldo op nul te brengen, dan dient hij het saldo in Euro aan de stichting te betalen in de verhouding 1 API = 1 Euro.
6. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd een uitzondering op deze regel te maken

Laatste wijziging/aanpassing: 4 juli 2011 • rb